syndicate ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 신디케이트, 공동의 목적 달성을 위해 힘을 합치는 개인이나 단체의 조합, 기업연합; 동시에 발행하기 위해 잡지나 신문에 기사거리나 사진을 동시에 제공하는 기관
동. 대중의 관심을 자극하기 위해 사진을 여러 신문이나 잡지에 팔다; 기업조합을 조직하다

Ví dụ câu

Many Japanese companies form syndicates to reduce costs and improve efficiency.
많은 수의 일본 회사들은 기업 조합을 결성해 비용을 줄이고 능률을 높인다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Stratemeyer Syndicate chose the pseudonym Carolyn Keene for the entire series.
Stratemeyer 신디케이트(배급 기업)는 전체 시리즈의 필명으로 Carolyn Keene을 선택했다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!© dictionarist.com