thrust ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 밀기; 추진력
동. 밀다, 찌르다, 밀치다, 돌진하다

Ví dụ câu

A substantial thrust of the effort of management is to explore a recapitalization of the company.
경영 노력의 실질적인 추진력은 기업의 자본 확충을 강구하는 것이다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
All our objections were thrust aside.
우리의 모든 반대는 주목을 받지 못했다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is too fond of thrusting himself forward.
그는 아무데나 뛰어들기를 좋아한다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He thrust himself into the problem.
그는 그 문제에 파고들었다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Impulsively, he thrust the flowers into the girl's lap.
충동적으로, 그는 꽃을 소녀의 무릎 위로 내밀었습니다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. jab: stick, stab, pierce, puncture, penetrate, shove
2. drive: ram, shove, plunge, lunge, jab, dig, propulsiondictionary extension
© dictionarist.com