tiresome ở Tiếng Hàn

cách phát âm
형. 피곤한; 귀찮은; 지루한

Ví dụ câu

Buying a house can be a very tiresome business.
집을 사는 것은 아주 성가신 일일 수 있다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is tiresome to walk the same road every day.
매일 같은 길을 걷는 것은 싫증난다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The long and tiresome monsoon rains have begun.
길고 지루한 장마가 시작되었다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. tiring: annoying, vexatious
2. dull: tedious, monotonous, boring, fatiguing, humdrum, wearisomedictionary extension
© dictionarist.com