wobble ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 비틀거림; 흔들림, 동요; 주저함
동. 비틀거리다; 흔들흔들하다; 떨리다, 동요하다; 머뭇거리다

Ví dụ câu

The flowerpot wobbled. Frog took a run and jumped off the bank into the pond.
화분이 흔들렸어요. 개구리가 달려가더니 둑을 뛰어넘어 연못 안으로 들어갔어요.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He was visibly wobbled by the news.
그는 그 소식을 듣고 눈에 띄게 동요했다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
My front tooth has been loose[wobbling] since yesterday.
어제부터 앞니가 흔들린다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

move to and fro: oscillate, sway, totter, undulate, rock, jiggle© dictionarist.com