write down ở Tiếng Hàn

cách phát âm
받아적다, 기록하다

Ví dụ câu

Write down your address and home phone number.
주소하고 집 전화 번호를 쓰세요.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Painfully the patient wrote down a few words.
환자는 고통스럽게 몇 마디를 썼다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She wrote down her surname neatly.
그녀는 자기의 성을 깔끔하게 적었다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Then write down your ideas randomly.
그리고 여러분의 아이디어를 되는대로 적어 보세요.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

record: jot down, note, enter, mark down, transcribe, register


dictionary extension
© dictionarist.com