able ở Tiếng Việt

cách phát âm
a. có tài năng, khả năng, đủ tài, có đủ tư cách

Ví dụ câu

We hoped we'd be able to win the game.
Chúng tôi hy vọng có thể thắng cuộc chơi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nobody is so learned that he is able to know all things.
Chẳng có ai có thể học nhiều tới mức bieesrt hết tất cả.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If science makes progress, we'll be able to solve such problems.
Nếu khoa học tiến bộ, chúng ta sẽ có thể giải quyết những vấn đề như vậy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It looks like we've been able to fill in that one year gap and renew our old friendship.
Có vẻ chúng tôi đã hàn gắn được khoảng cách một năm đó và làm mới lại tình bạn trước đây của chúng tôi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I wonder if you might be able to help me.
Không biết là bạn có thể giúp tôi được không nữa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

(usually followed by `to') having the necessary means or skill or know-how or authority to do something: ability, power
difficult to reach or attain: ungetatable, un-get-at-able, inaccessible, unaccessible
discrimination in favor of the able-bodied: favoritism, discrimination, ableism, ablism, able-bodism, favouritism
capable of being reached or attained: get-at-able, accessible, getatable
having a strong healthy body: able, fit
discrimination in favor of the able-bodied: favoritism, discrimination, ableism, ablism, able-bodiedism, favouritism
a seaman in the merchant marine; trained in special skills: mariner, old salt, tar, sea dog, seaman, gob, able seaman, Jack, seafarer, Jack-tar
have the skills and qualifications to do things well: competent, capable
having inherent physical or mental ability or capacity: capable
having a strong healthy body: able-bodied, fit© dictionarist.com