register ở Tiếng Việt

cách phát âm
n. sổ, sổ sách, máy ghi, sự sắp chữ, sự ghi tên, sự trình diện, sự đăng bộ xe, sự cầu chứng, sự biên vào sổ
v. vô sổ, vào sổ, ghi tên vào sổ, đăng bộ xe, trình diện, cầu chứng

Ví dụ câu

Certainly. Can you send this registered letter?
cách phát âm cách phát âm
Almost all the bags are already registered.
cách phát âm cách phát âm
Are packages always registered?
cách phát âm cách phát âm
I did not register it.
cách phát âm cách phát âm
I have registered them all.
cách phát âm cách phát âm
“Here,” he said, “I am Pere Canet. It was the only way of spelling my name on the register. But in Italy I am Marco Facino Cane, Prince of Varese.”
cách phát âm cách phát âm
Liberia has already registered at least 127 deaths from Ebola virus.
(Source: Voice of America)
cách phát âm cách phát âm
Mark Teal couldn't get the sound of the opening and closing of cash register out of his head.
cách phát âm cách phát âm
I register them all.
cách phát âm cách phát âm
Yes, they are (some) registered parcels.
cách phát âm cách phát âm
dictionary extension
© dictionarist.com