clever ở Tiếng Ý

cách phát âm
agg. intelligente, sveglio; ingegnoso, abile; bravo, esperto

Ví dụ câu

She was beautiful, clever, funny and a school teacher.
Era bella, intelligente, divertente e insegnante a scuola.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is clever indeed.
Lui è veramente intelligente.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is indeed a clever boy.
Lui sì che è un ragazzo sveglio.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
How clever this dog is!
Che cane intelligente!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
John is clever.
John è intelligente.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Pandas are very clever.
I panda sono molto intelligenti.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That's clever.
È astuto.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This animal is very clever.
Questo animale è molto intelligente.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom is clever.
Tom è intelligente.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom seems clever.
Tom sembra intelligente.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com