abstracting ở Tiếng Trung

cách phát âm
[abstract] (动) 使抽象化, 提炼, 摘要

abstracting ở Tiếng Trung

cách phát âm
[abstract] (動) 使抽象化, 提煉, 摘要

Ví dụ câu

I made an abstract of a book.
我为一本书写了内容提要。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Some abstract art is difficult to understand.
一些抽象艺术是很难理解的。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
对他来说,「肚子饿」是个抽象的概念,因为他从来就没有饿过。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com