appointment ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 约会; 委派, 任命; 约定; 职位, 官职

appointment ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 約會; 委派, 任命; 約定; 職位, 官職

Ví dụ câu

Here is your appointment card.
这是你的预约卡。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Hi, I have an appointment with the general manager. This is my interview notice.
您好,我跟总经理有约十点见面,这是我的面试通知。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I have an appointment at 3.
我在三点有个约会。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I made an appointment with Mayuko.
我约了Mayuko.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I was late for the appointment.
我约会迟到了。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She is rarely late for appointments.
她很少迟到。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He canceled the appointment at the last moment.
他到了最后的一刻才取消了约会。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is always on time for an appointment.
他約會總是很守時。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He was in time for the appointment.
他及時赴約了。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I have an appointment at 8 o'clock.
我八點有個約會。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com