bump ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 撞击; 肿块
(动) 碰撞; 撞, 颠簸而行

bump ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 撞擊; 腫塊
(動) 碰撞; 撞, 顛簸而行

Ví dụ câu

He bumped his head against a post.
他的头撞到了一根柱子。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I bumped into an old friend on the bus.
我偶然在巴士上碰见了一位旧朋友。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I bumped into him at the station.
我在车站碰到他。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I bumped my head against the door and got a lump.
我头撞到了门,肿了一块。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. lump: swelling, protuberance, nub, knob, bulge, speed bump
2. jarring impact: collision, bounce, jounce, jolt, jar, knock
3. sound: thud, bang, clap, crack, crash, thump, slap
4. run into: jar, jolt, collide with, shove, punch, proddictionary extension
© dictionarist.com