constraint ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 约束; 强迫; 限制; 强制

constraint ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 約束; 強迫; 限制; 強制

Ví dụ câu

There was a feeling of constraint in the room; no one dared to tell the king how foolish his decision was.
房里有种克制的感觉;没有人敢告诉国王他的决定有多愚蠢。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!© dictionarist.com