disturb ở Tiếng Trung

cách phát âm
(动) 弄乱; 打扰; 打乱

disturb ở Tiếng Trung

cách phát âm
(動) 弄亂; 打擾; 打亂

Ví dụ câu

Do not disturb her.
不要打扰她。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Don't disturb me while I'm studying.
我学习的时候不要打扰我。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I hope I am not disturbing you.
我希望没打扰到你吧?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I hope I'm not disturbing you.
我希望没打扰到你吧?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm disturbing you.
打扰了。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm sorry to have disturbed you.
对不起打扰你了。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
May I disturb you just a moment?
我能打扰您一会儿么?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mike asked that he not be disturbed.
迈克要求不要被打扰。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
My sleep was disturbed by the sound.
那声音搅了我的美梦。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You were considerate not to disturb us.
你考虑周到,没有打扰我们。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. alarm: trouble, molest, agitate, perplex, perturb, rattle, shake
2. upset: confuse, displace, disorder, distort, ruffle, interfere© dictionarist.com