drawn out ở Tiếng Trung

cách phát âm
adj. 广大的 (guang3 da4 de5), 抽取的 (chou1 qu3 de5)

drawn out ở Tiếng Trung

cách phát âm
adj. 廣大的 (guang3 da4 de5), 抽取的 (chou1 qu3 de5)

Ví dụ câu

Isn't it the case in any language that if you use too many drawn-out words one's expression becomes over-polite.
同样一句话说的越长并不代表越有敬意,反而会让人觉得流于形式,并不真诚。我想这在任何语言中都是一样的吧。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She drew out the money from the bank.
她从银行取了钱。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com