exacting ở Tiếng Trung

cách phát âm
(形) 苛求的, 吃力的

exacting ở Tiếng Trung

cách phát âm
(形) 苛求的, 吃力的

Ví dụ câu

I don't know the exact length of this bridge.
我不确定那座桥到底有多长。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Can you explain the exact meaning of this word?
你能否說出這個詞的精確意思?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I can't get at the exact meaning of the sentence.
我抓不到句子的确切含义。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I do not understand the exact meaning of this sentence.
我不是很清楚这个句子的意思。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I need the exact address so that I may go there.
我需要精确的地址,以便我能去你那儿。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'd like to know the exact time.
我想知道確切的時間。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm not sure of the exact date.
我不知道確切的日期。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Please give me the exact address.
请你告诉我详细地址。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The exact time is three now.
确切地说,现在三点了。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

demanding: exact, rigid, rigourous, scrupulous, severe, strict, unbending


© dictionarist.com