past ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 过去, 往时
(形) 过去的, 结束的
(副) 过; 越过; 经过

past ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 過去, 往時
(形) 過去的, 結束的
(副) 過; 越過; 經過

Ví dụ câu

A policeman ran past.
一名警官跑过。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Air quality has deteriorated these past few years.
这些年空气质量恶化了。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Danger past, God forgotten.
过河拆桥。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Don't worry about the past.
不要担心过去。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is past forty.
他已经超过四十岁了。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He seems to know all about her past.
他对她的过去似乎瞭如指掌。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He walked past the house.
他走过这栋房子。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He'll come at quarter past three.
他会在三点十五分来。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I went running past them.
我跑著从他们面前经过。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In times of crisis one should never idealise the past.
危急之秋,我们不该缅怀过去。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com