sway ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 摇动, 摇摆; 统治; 支配; 影响
(动) 摇动, 摇摆; 动摇; 歪, 倾斜; 转向; 摇动, 使摇摆; 使动摇; 弄歪, 使倾斜; 影响

sway ở Tiếng Trung

cách phát âm
(名) 搖動, 搖擺; 統治; 支配; 影響
(動) 搖動, 搖擺; 動搖; 歪, 傾斜; 轉向; 搖動, 使搖擺; 使動搖; 弄歪, 使傾斜; 影響

Ví dụ câu

From the time he got up, his beliefs began to sway.
从那时起,他的信仰开始摇动了。
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com