gone by ở Tiếng Ukraina

cách phát âm
v. проходити мимо

Ví dụ câu

We have to go by the rules.
Ми маємо дотримуватися правил.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
Are you going by bus or car?
Ви їдете автобусом чи автомобілем?
cách phát âm cách phát âm Report Error!
Two weeks went by.
Минуло два тижні.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
I went by bus as far as London.
Я доїхав автобусом до самого Лондона.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
You had better have gone by ship.
Ліпше би ви поїхали кораблем.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let's go by bus.
Їдьмо автобусом!
cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com