temperamentvoller trong Tiếng Anh

cách phát âm
[temperamentvoll] adj. temperamental, lively, spirited, energetic

Ví dụ câu

Lassen Sie mich bemerken, er war doch heute der temperamentvollste Redner während der ganzen Plenarsitzung.
Allow me to comment that he was today the liveliest speaker of the whole part-session.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com