Tiếng Ý - Anh - voluminoso

cách phát âm
adj. bulky, voluminous

Bồ Đào Nha - Anh - voluminoso

cách phát âm
adj. of big proportions or dimensions

Tây Ban Nha - Anh - voluminoso

cách phát âm
adj. large, voluminous, bulky

Tiếng Ý - Pháp - voluminoso

cách phát âm
(dimensione) volumineux; encombrant

Tiếng Ý - Đức - voluminoso

cách phát âm
adj. sperrig, umfangreich, voluminös

Tây Ban Nha - Pháp - voluminoso

cách phát âm
(tamaño) volumineux; encombrant

Tây Ban Nha - Đức - voluminoso

cách phát âm
a. umfangreich, voluminös, sperrig, massig, groß, stark, dick, ungefüge

Tây Ban Nha - Nga - voluminoso

cách phát âm
adj. объемный

Tây Ban Nha - Hàn - voluminoso

cách phát âm
adj. 권수가 많은, 부피가 큰


dictionary extension
© dictionarist.com